20240628_kyusandai

KSUの文字モニュメントを前に女性2人の写真

KSUの文字モニュメントを前に女性2人の写真

九州産業大学で講演